John Travolta to Jamie Lee Curtis, Hollywood Celebs Bid Farewell to Kirstie Alley